La parella de fet (segona part)

per Isabel Roca, 30 de maig de 2024 a les 10:21 |
Com a continuació de l’anterior article, n’explicarem la regulació jurídica:

a) Principals efectes de fer-se parella de fet

1. Quan es constitueixen i es registren com a tasl, poden gaudir d’un permís de 15 dies naturals en els seus treballs.
2. Possibilitat d’accedir a un permís de viudetat, sempre que s’acompleixin uns determinats requisits de la Llei de la Seguretat Social.
3. Tenir dret a uns permisos retribuïts segons normativa laboral en els següents supòsits: accident, malaltia o mort de l’altre membre de la parella.
4. Si es viu en un pis llogat per un dels dos membres, l’altre es pot subrogar en el mateix contracte de lloguer si el titular  desisteix o no vol renovar el contracte o en cas de mort.

5. Per vendre l’habitatge familiar, qualsevol dels dos membres ha de tenir l’autorització de l’altre.
6. Possibilitat d’obtenir beneficis fiscals en matèria d’impostos, com és el cas de l’Impost de Successions i Donacions.
7. Accedir a poder adoptar un menor.
8. Possibilitat d’accedir a la targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE d’estrangeria.
9. Accés a assistència sanitària de la Seguretat Social com a beneficiari, quan aquest no hi tingués dret i l’altre fou assegurat.
10. En matèria de successions, es reconeixen determinats drets a favor del membre supervivent de la parella de fet, com per exemple: en cas de mort de l’altre membre, sense fer testament, si la parella té fills, el supervivent té dret a l’usdefruit universal de l’herència, mentre que si no hi hagués fills o altres descendents el supervivent seria l’hereu.

b) Com s’extingeix o es desfà la parella de fet
Totes les parelles que s’han constituït davant de notari i s’han inscrit al Registre de Parelles Estables estan obligades a anar al notari, ja sigui junts o per separat, per manifestar en escriptura pública la seva ruptura o cessament, que s’inscriurà també al Registre de Parelles Estables.
Si no s'haguessin formalitzat com a parella davant notari, per exemple per haver tingut un fill en comú o per haver viscut junts més de dos anys, si volen, també de comú acord, poden atorgar escriptura pública notarial.

De la mateixa manera, si no s'haguessin formalitzat com a parella davant de notari, el fet de casar-se qualsevol dels dos membres o la mort d’un d’ells suposa la finalització de la parella de fet, de la mateixa manera que si un dels dos membres vol cessar en la parella, ho pot comunicar a l’altre de manera fefaent, per exemple amb un requeriment notarial per burofax.

c) Anticipació i regulació dels efectes de l’extinció de la parella de fet
El dret català permet regular anticipadament aquest tema mitjançant els anomenats pactes en previsió del cessament de la convivència, que es poden formalitzar en escriptura pública davant notari.

d) Parella de fet i dret d’estrangeria
Si dos estrangers resideixen a Catalunya, poden registrar-se com a parella de fet, ja que la normativa catalana els ho permet.

Un altra cosa és que  mitjançant la parella de fet un dels dos pugui obtenir el permís de residència.
La llei d’estrangeria permet obtenir la targeta de residència de familiar de la Unió Europea, si un dels dos membres té nacionalitat espanyola o d’un país de la UE (tant si la nacionalitat és d’origen com si l’ha obtingut a través d’un procediment administratiu) i l’altre membre no té la nacionalitat d’un dels països de la UE.

La llei d’estrangeria demana uns determinats requisits per a cadascun dels membre, que no és tema d’aquest article, però sí que explicarem, quines qüestions han de tenir en consideració els notaris per poder fer una escriptura pública d’una parella de fet per evitar que es produeixin fraus per tal d’obtenir permisos de residència de la UE.

Per aquest motiu el Collegi Notarial de Catalunya, en data 12 de gener del 2018, va emetre un comunicat destinat a tots els notaris de Catalunya, explicant quines situacions han de ser especialment considerades en el moment d’atorgar una escriptura pública per la constitució d’una parella de fet, per tal de  negar-s’hi si consideren que les circumstàncies  dels dos membres poden suposar un frau, mitjançant el qual es podria obtenir un permís de residència. Exposem quines són aquestes circumstàncies:

1. Gran diferència d’edat entre els membres de la parella.
2. Viure en diferents poblacions o domicilis.
3.  No tenir idioma en comú.
4. Ser tots dos originaris del mateix país o poble o haver estudiat junts i haver obtingut un d’ells la nacionalitat espanyola i que posteriorment es volen fer parella estable davant notari.
5.- Ser companys de treball i un dels dos membres no té permís de residència a Espanya.
6.- Ciutadà/na  espanyol/a d’edat avançada que vol constituir-se en parella de fet de la persona que el cuida (que és molt més jove i que no té targeta de residència).
Arxivat a:
OpinióParticipació