Què és un testament solidari?

per Isabel Roca, 7 de febrer de 2024 a les 11:33 |
El testament solidari com a tal no està regulat en el dret civil català, ni tampoc en el dret civil comú d'arreu de l'estat espanyol. Podríem dir que és la voluntat d'una persona de voler ajudar el proïsme, ja sigui per exemple: ajuda a la infància, al medi ambient, investigació mèdica, ajuda humanitària, drets humans, a les persones de la tercera edat o un llarg etcètera,  que a través d'un testament deixa un patrimoni, uns bens a aquella associació o fins i tot a una persona física individual per tal de poder fer efectiva aquesta ajuda.

a) Quins béns es poden deixar?

Qualsevol bé que tingui un valor econòmic: immobles, diners en metàl·lic, vehicles, joies, solars, obres d'art o fins i tot nomenar el destinatari com a beneficiari d'una assegurança  de vida; això és el més usual, però no hi ha un nombre tancat de béns que es poden donar.

b) Quins poden ser els beneficiaris?
Tant pot ser-ho una persona física com una persona jurídica, per exemple: una ONG, una fundació que es dedica als malalts d'Alzheimer, una congregació religiosa, una associació que vetlli per la protecció dels animals, etc.

En ambdós casos, els beneficiaris han d'estar totalment identificats; si és una persona física s'ha de fer constar el seu nom i cognoms, DNI, NIE o qualsevol document que serveixi per identificar-lo legalment i  l'adreça del seu domicili.


Si es tracta d'una persona jurídica: raó social, CIF i adreça.

Hem de fer constar una qüestió important: la persona que rep aquests béns, està exempta de pagar l'impost de successions.

c)  Procediment que cal seguir
La persona que vol atorgar aquest testament ha de manifestar-ho davant de notari. El millor és fer-ho en testament obert, perquè evitem possibles errades, ja que el notari ens assessora sobre el contingut.
Per a l'atorgant del testament  només cal portar el seu DNI o document que l'identifiqui legalment.
Hem de distingir dos supòsits: 1) Si aquesta persona té hereus forçosos (descendents, ascendents i cònjuge) no pot donar tot el seu patrimoni amb caràcter benèfic: la legitima, que és una quarta part del cabal hereditari segons la llei catalana, es reserva per als hereus forçosos i no pot arribar als beneficiaris.

Amb la resta de patrimoni el testador pot fer el que vulgui: donar  la resta de l'herència als beneficiaris o no donar-la, o només una part, o béns concrets, o donar-ho a terceres persones.

En cas que es donés la legitima, els legitimaris, que són els hereus forçosos, podrien impugnar davant els tribunals aquesta disposició.

2) Si no té hereus forçosos, ho pot  distribuir com vulgui.
Quan hom atorga testament, es pot modificar posteriorment i el que preval sempre és l'últim. Per tant, en el cas del testament solidari també passa el mateix.

És molt recomanable que abans de fer-ho, la persona que vol deixar aquests béns es posi en contacte amb el beneficiari per estar assabentat aquest de la voluntat de transmetre-li  aquest patrimoni i fins i tot no està de més, perquè tot quedi ben clar, de fer-li arribar una còpia del mateix testament quan s'hagi atorgat i estigui degudament enregistrat.

D'aquesta manera hom s'assegura que s'acompleixi la voluntat del testador, ja que encara que la llei diu que el notari està obligat en el moment que tingui coneixement de la defunció del testador de comunicar-ho al beneficiari, es podria donar el cas que el notari no ho sabés perquè no se li ha dit per part de ningú.

Hem de dir que hi ha també una altra via per poder comunicar-ser amb el beneficiari i seria el cas de nomenament d'un marmessor, que és la persona que executa la voluntat del testador i s'encarrega que, no solament es notifiqui i rebi el beneficiari el bé o béns en qüestió, sinó que s'acompleixi la seva voluntat en totes les disposicions del testament.

Un cop mort el testador, han de comparèixer davant del notari tots els cridats a l'herència: hereus forçosos, altres persones a les quals se li deixin béns o l´altra part de la herència, si és el cas, i un apoderat o representant, si el beneficiari és persona jurídica o bé la persona física, si es tracta d'aquest supòsit.
Arxivat a:
Opinió, OPINIÓParticipació