​Modificació de la pensió de viudetat en les parelles de fet

per Isabel Roca, 20 de març de 2022 a les 07:31 |
Ja fa temps que en  tot l’estat espanyol el dret a la pensió de viudetat no es concedeix solament a les persones que hagin estat casades, sinó també a les parelles de fet. Però, recentment, la llei 21/2021 de 28 de desembre, que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2022, ha modificat els articles 221 i 222 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social en aquest tema. Les modificacions són les següents:
 

a) Desapareix el requisit que establia que la persona que fos parella de fet en el moment que l’altre membre mor havia de demostrar que els seus ingressos fossin inferiors al 50% del total d’ingressos de la parella o del 25% en el cas de que no existissin fills comuns amb dret a pensió d’orfandat o bé que els ingressos de la persona que sobreviu fossin inferiors a 1,5 vegades l’import del salari mínim interprofessional. Ara això no es té en compte.
 
b) Es continua mantenint el requisit de demostrar una convivència estable i notòria, i d’una durada continuada d’almenys cinc anys immediatament abans de la defunció de l’altre membre de la parella. La modificació que fa la llei rau en el fet que si hi ha fills en comú, només s’ha de demostrar la constitució de la parella de fet com a mínim dos anys abans de la mort de l’altre membre de la parella.
 

c) Quan la parella de fet s’hagi extingit per la voluntat d’un o de tots dos convivents, el que sobrevisqui a la mort de l’altre té dret a la pensió de viudetat, sempre i quan posteriorment no hagi tornat a ser parella de fet o s’hagi casat i amb el divorci posterior tingués dret a una pensió compensatòria reconeguda en sentència.
 
d) També hi ha dret a la pensió de viudetat per a les dones que no rebin una pensió compensatòria, però que puguin demostrar  que eren víctimes de violència de gènere.
 
e) Finalment, es reconeix pensió de viudetat quan un dels dos membres hagi mort anteriorment a l’1 de gener del 2022 i el supervivent no hi tingui dret però pugui demostrar l’existència de la parella de fet i que no és perceptor d’una pensió contributiva de la Seguretat Social.
 
Totes aquestes modificacions han entrat en vigor l’1 de gener del 2022.
 
Arxivat a:
OpinióParticipació