INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

​La intel·ligència artificial

Poden les màquines arribar pensar i actuar com ho fem els humans? Els sistemes d’intel·ligència artificial treballen per aconseguir màqui­nes que assimilin gran quantitat d’informació i siguin capaces de pren­dre decisions per elles mateixes. Això ja fa possible, per exemple, que les plataformes de televisió o de música recomanin continguts d’acord amb els gustos de cada usuari. En la indústria, dona lloc a sis­temes de producció més eficients, flexibles i ràpids.

per Josep M. Macià Roldan, gerent i secretari tècnic del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials a la Catalunya Central, 21 de juliol de 2022 a les 10:55 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 21 de juliol de 2022 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Què entenem per intel·ligència artificial? Són aquells siste­mes de computació capaços de perce­bre el seu entorn, aprendre, pensar i actuar en funció d’això i dels objectius que se’ls hagi marcat. Per aconseguir-ho, s’han desenvolupat tecnologies que fan possible que les màquines aprenguin per elles mateixes:
 

Aprenentatge automàtic o machine learning. És un mèto­de d’anàlisi de dades que automatit­za la construcció de models analítics i d’aquesta manera els sistemes po­den aprendre de dades, identificar patrons i prendre decisions amb la mínima intervenció humana.
 
Aprenentatge profund o deep learning. És un tipus de machine learning que es basa en mè­todes que faciliten que els sistemes puguin aprendre de l’experiència i entendre el món d’acord amb una jerar­quia de conceptes, intentant repro­duir al màxim el funcionament de les estructures neuronals dels humans.
 

Quins beneficis aporta a la indústria? L’aplicació de la intel·ligència artificial és clau en el desenvolupament de la indústria 4.0. Entre els beneficis que pot aportar en destaquem els següents:
 
Agilitat i eficiència. Amb l’automatització les mà­quines ja poden fer les tas­ques que farien els humans però més ràpidament. Amb la intel·ligència artificial, a més d’això, podran fer tas­ques que no tinguin a veure necessàriament amb el que tenen programat. Per exemple, resoldre incidències de manera ràpida i eficient.
 
Més coneixement. Dels clients, del propi producte, del procés de pro­ducció... La capacitat per processar i analitzar dades aporta un coneixe­ment molt profund que es pot utilitzar per millorar processos, desenvolupar nous productes...
 
Personalització. Gràcies a la in­tel·ligència artificial, es poden fer pro­ductes a mida, d’acord amb les dades recopilades dels clients.
 
Reacció davant dels canvis. El fet de poder analitzar dades molt ràpidament i treure’n conclusions permet detectar situacions que po­drien passar inadvertides i reaccio­nar-hi de manera eficient.
 
Encara que sembli un concepte llunyà, la in­tel·ligència artificial ja forma part del nostre dia a dia. Les xarxes so­cials, per exemple, aprenen a partir de dades que els mateixos usuaris els faciliten. Un cas cu­riós és un estudi que intentava de­mostrar fins a quin punt l’al­goritme de Facebook és capaç de conèixer els usuaris d’aquesta xarxa social. El treball deia que amb 10 m’agrades, Facebook sap millor que els nostres companys de feina si clicarem m’agrada a la següent pu­blicació. Amb 70, el coneixement ja supera el dels nostres amics, i amb 150, el dels nostres familiars. Des­prés de 300 m’agrades, Facebook ja encerta més que la nostra parella.Participació