​Divorciar-se davant notari

per Isabel Roca, 17 de setembre de 2021 a les 12:45 |
La llei 15/2015, de 2 de juliol, regula la possibilitat d’obtenir el divorci davant notari en determinats supòsits, en tot el territori espanyol, com a alternativa a la via judicial.  Només es pot fer si es tracta d’un divorci de comú acord i no hi ha fills menors o incapacitats. Han d’haver transcorregut com a mínim tres mesos des que es va celebrar el matrimoni, el mateix que es demana en el Jutjat.
 

Val a dir que els documents són els mateixos que si s’anés al jutjat, amb la diferència  que en aquesta última via ha d’actuar un advocat i un procurador i s’ha d’esperar el repartiment a un jutjat determinat. Per tant, fent servir la modalitat notarial es guanya més temps i només es necessita un professional, que és l’advocat.
 

Es tracta de contactar amb un notari de la població de l’últim domicili comú del matrimoni o bé de l’actual de qualsevol dels dos membres. Quins documents se li han de fer arribar? A més a més del volant del padró del domicili, una partida actual del matrimoni i les partides actuals de naixement del marit i de la esposa emeses pel Registre Civil o Jutjat de Pau i el Conveni Regulador signat dels dos cònjuges.
 

Què és el Conveni Regulador? És un document signat pels dos membres del matrimoni, on consta la voluntat de divorciar-se de comú acord, els pactes sobre la atribució de l’habitatge conjugal, la liquidació del règim econòmic matrimonial i si un d’ells ha de passar una pensió econòmica  a l’altra. Quan es va al notari, anteriorment  ha intervingut un advocat davant el qual s’han negociat totes aquestes qüestions i s’ha signat.

El notari, si quan examina el contingut del Conveni Regulador veu que està dintre del que estableix la llei, redacta una escriptura en presència del matrimoni, i hi afegeix els documents esmentats, en presència de l’advocat, recollint la manifestació dels cònjuges de voler  divorciar-se. En cas que constés algun pacte contra la llei, els ho farà saber i els demanarà que ho modifiquin.
  
Un cop redactada l’escriptura i degudament signada per totes les parts, la notaria, per mitjans electrònics, l’envia al Registre Civil o al Jutjat de Pau on es va celebrar el matrimoni per a la inscripció del divorci.
Arxivat a:
Opinió
Participació